قرارگاه خدمت رسانی یاروان جهادگر

بسیج دانشجویی دانشگاه بقیه الله

119

تعداد مشاوران تاکنون

109

تعداد دانشجویان تاکنون

543

تعداد جهادگران تاکنون

107

تعداد کادر درمان تاکنون