لیست اردوها

عنوان : خدابنده‌ی زنجان

توضیحات :

روستاهای بیزین، کهلا، تخت، ملابداغ، حی، توزلو، قجور، زاقج ، …

عنوان : قیام‌دشت

توضیحات :

اردوی جهادی درمانی فرهنگی آموزشی

عنوان : معراج ۱ (شهرری)

توضیحات :

مسجد جامع صاحب الزمان روستای اسلام آباد شهرری

عنوان : فردیس قرچک

توضیحات :

ثبت نام اردوی فردیس قرچک

26 و 27 بهمن ماه

عنوان : مناطق محروم اردستان

توضیحات :

جهادگر گرامی؛

مهلت ثبت نام اردو به پایان رسیده است.

عنوان : پوئینک قرچک

توضیحات :

جهادگر گرامی؛

مهلت ثبت نام اردو به پایان رسیده است.

عنوان : داودآباد قرچک

توضیحات :

جهادگر گرامی؛

مهلت ثبت نام اردو به پایان رسیده است.

عنوان : پیش اردوی داودآباد قرچک

توضیحات :

جهادگر گرامی؛

مهلت ثبت نام اردو به پایان رسیده است.

عنوان : قروه کردستان

توضیحات :

جهادگر گرامی؛

مهلت ثبت نام اردو به پایان رسیده است.

عنوان : گلدسته

توضیحات :

جهادگر گرامی؛

مهلت ثبت نام اردو به پایان رسیده است.

عنوان : فیروز بهرام

توضیحات :

جهادگر گرامی؛

مهلت ثبت نام اردو به پایان رسیده است.

عنوان : امیر آباد

توضیحات :

اردوی جهادی امیر آباد (سال 1401)

عنوان : نظام آباد 2

توضیحات :

اردوی جهادی نظام آباد (سال 1401)

عنوان : نظام آباد 1

توضیحات :

اردوی جهادی نظام آباد (سال 1400)

عنوان : ده عباس

توضیحات :

اردوی جهادی ده عباس (سال 1400)

عنوان : شمس آباد

توضیحات :

اردوی جهادی شمس آباد (سال 1399)

عنوان : اورین

توضیحات :

اردوی جهادی اورین (سال 1399)

عنوان : اسماعیل آباد

توضیحات :

اردوی جهادی اسماعیل آباد (سال 1398)

عنوان : قلعه نوچمن

توضیحات :

اردوی جهادی قلعه نوچمن (سال 1398)

عنوان : نظرآباد

توضیحات :

اردوی جهادی نظرآباد (سال 1398)

عنوان : کرمانشاه

توضیحات :

اردوی جهادی کرمانشاه (سال 1396)

عنوان : زورآباد

توضیحات :

اردوی جهادی زورآباد (سال 1396)

عنوان : چهارمحال بختیاری

توضیحات :

اردوی جهادی چهارمحال بختیاری (سال 1396)

عنوان : ایذه 3

توضیحات :

اردوی جهادی ایذه (سال 1396)

عنوان : البرز

توضیحات :

اردوی جهادی البرز (سال 1395)

عنوان : ورامین

توضیحات :

اردوی جهادی ورامین (سال 1395)

عنوان : کوهرنگ

توضیحات :

اردوی جهادی کوهرنگ (سال 1395)

عنوان : رباط کریم

توضیحات :

اردوی جهادی رباط کریم (سال 1394)

عنوان : منجیل آباد

توضیحات :

اردوی جهادی منجیل آباد (سال 1393)

عنوان : جنگه

توضیحات :

اردوی جهادی جنگه (سال 1393)

عنوان : ایذه 2

توضیحات :

اردوی جهادی ایذه (سال 1392)

عنوان : ایذه 1

توضیحات :

اردوی جهادی ایذه (سال 1391)

عنوان : بازفت 2

توضیحات :

اردوی جهادی بازفت (سال 1390)

عنوان : بازفت 1

توضیحات :

اردوی جهادی بازفت (سال 1389)

عنوان : خرمشهر

توضیحات :

اردوی جهادی خرمشهر (سال 1388)